Het weer

Weersverwachting
Lauwersoog
Meer weer in Groningen

 

Zeilschip Voorwaarts Voorwaarts

image description

Persberichten

 

Groningen, 13 juli 2017

PERSBERICHT

Een derde leven voor de Voorwaarts Voorwaarts

Zoals reeds eerder gemeld heeft het bestuur van de Stichting Voorwaarts Voorwaarts geconstateerd, dat er een nieuwe koers moest worden uitgezet om dit schip voor de toekomst te behouden. Na de publicatie stroomden er vele aanbiedingen en voorstellen binnen. leder voorstel is zorgvuldig gewogen en getoetst op de uitgangspunten van de stichting, om het behoud van dit schip zeker te stellen.

Veel aanbiedingen bleken echter niet haalbaar en/of niet te passen in de doelstellingen, of waren om andere redenen niet uitvoerbaar. Bij de overige zeven aanbiedingen was dit wel het geval. Tijdens een buitengewone bestuursvergadering -waarvoor ook de Raad van Advies van de stichting en de oud-bestuursleden waren uitgenodigd -kon men tot een eensluidende keus komen voor een specifieke partij: Lex Tichelaar van SRF Holland te Harlingen. Inmiddels zijn de afspraken met deze nieuwe eigenaar geheel afgerond en is de Voorwaarts Voorwaarts aan deze kandidaat verkocht.

De nieuwe eigenaar heeft een scheepswerf in Harlingen, waar de Voorwaarts Voorwaarts al eerder bekend was. In het verleden werd daar ook de nieuwe motor ingebouwd. De eigenaar van deze werf zal allereerst de grote en noodzakelijke reparaties gaan uitvoeren. Vervolgens zal een boegschroef worden ingebouwd en zal het historische luikenhoofd worden hersteld. Waar nodig zullen verdere restauraties plaatsvinden. Beide partijen hebben separaat een onafhankelijke taxatie laten uitvoeren, waarna uiteindelijk tot instemming met de verkoop/aankoop kon worden overgegaan.

Uitgangspunt van de nieuwe eigenaar is en blijft, om het schip een derde leven te kunnen geven, waarmee het behoud ook op de langere termijn kan worden veilig gesteld. Na restauratie zal het schip volgend jaar opnieuw in de vaart worden genomen en kan zij weer per dag worden gehuurd, net als in de afgelopen 30 jaar. In overleg zal zij ook vanuit Groningen of Lauwersoog kunnen varen.

Het bestuur van de Voorwaarts Voorwaarts is verheugd, dat hiermee het behoud gerealiseerd kan blijven, als één van de belangrijkste doelstellingen in de statuten van de stichting.

Otto Torenbosch,
Voorzitter 
'Stichting tot Behoud van de Tweemastkoftjalk Voorwaarts Voorwaarts anno 1899'

 

 

Groningen, 31 mei 2017

PERSBERICHT 

Voorwaarts Voorwaarts Voorwaarts

Nu het bestuur van de Stichting tot behoud van de Tweemastkoftjalk Voorwaarts Voorwaarts anno 1899 heeft besloten om te stoppen met de huidige wijze van exploitatie dringt zich de vraag op: hoe nu verder?

Het besluit is vooraf gedeeld met de oorspronkelijke initiatiefnemers, sponsoren en Vrienden en het bestuur heeft zich gesteund gevoeld door hun reacties op het besluit. De publiciteit die met het besluit gepaard is gegaan, heeft ook vele reacties opgeleverd. De reacties variëren van support en teleurstelling over het besluit tot ideeën en interesse om het schip te kopen.

De komende weken wil het bestuur gebruiken om oplossingen te inventariseren in drie categorieën:

1. Oplossingen binnen de statutaire doelstelling van de stichting;
2. Opbrengst bij het beëindigen van de stichting en verkoop van het schip;
3. Oplossingen buiten de doelstellingen van de stichting die niet noodzakelijkerwijze leiden tot de hoogste opbrengst.

Voor de eerste categorie is er een idee om het schip als drijvende accommodatie te bestemmen met vaste ligplaats en garanties voor het op peil houden van de technische staat van het schip. Daarmee blijven alle opties voor de toekomst van het schip open.

Voor de tweede categorie gelden louter financiële criteria.

Voor de derde categorie is er een idee om het schip als “landmark” op het droge te zetten en te conserveren.

Mensen die reeds gereageerd hebben, worden uitgenodigd om met concrete voorstellen te komen en via de publiciteit wordt iedereen opgeroepen om eveneens met voorstellen te komen. Voorstellen moeten voor 15 juni 2017 binnen zijn, waarna het Bestuur een definitieve keuze maakt.

Reacties en informatie kunnen naar het bestuur gestuurd worden via:

Otto Torenbosch, Voorzitter van de Stichting, otorenbosch@shippinggroningen.nl

 

Groningen, 29 maart 2017 

PERSBERICHT 

‘Voorwaarts Voorwaarts’ in 2017 

Wanneer in 1987 dit historische schip opnieuw in de vaart wordt gebracht door de Stichting tot Behoud van de Tweemastkoftjalk Voorwaarts Voorwaarts anno 1899, zijn daar vier jaren van intensieve restauratie aan voorafgegaan. Onder de bezielende leiding van Addie Boerma uit Groningen, worden - met steun van het Groninger bedrijfsleven, de Gemeente Groningen en de Provincie Groningen - de benodigde fondsen bijeengebracht. Het schip krijgt daardoor in de volksmond de naam het ‘Groninger Vlaggenschip’ en velen menen dat zij eigendom is van de Provincie Groningen. Wat niet juist is, want de bovengenoemde stichting is eigenaar en haar bestuur is verantwoordelijk voor de exploitatie van het schip. 

Anno 2017 is het schip nog steeds eigendom van deze stichting en vindt het behoud en de exploitatie plaats onder leiding van een professioneel en bevlogen bestuur. Een aantal van de bestuurders is werkzaam bij rederijen, anderen weer bij een branche die daaraan gelieerd is. De uitgangspunten zijn na dertig jaar onveranderd en men neemt zijn/haar verantwoording daarin zwaar. 

Veranderende markt 

In de afgelopen jaren heeft het bestuur gezocht naar nieuwe markten om de teruglopende subsidies en sponsoring te kunnen opvangen. De economische crisis is niet ongemerkt voorbijgegaan aan de Groningse (scheepvaart)bedrijven en haar toeleveranciers; juist deze bedrijven waren (zijn) van oudsher belangrijke steunpilaren voor het schip. Hetzelfde geldt voor Gemeentelijke instanties en de Provincie Groningen. Ook hier is de verandering in de economie duidelijk voelbaar geworden voor ons schip. 

Sinds 2009 wordt het schip mede ingezet voor Public Affairs, een doelstelling waarmee de stichting wil benadrukken dat het schip niet exclusief voor overheden en bedrijfsleven beschikbaar is, maar ook voor zwakkere groepen in de Groningse samenleving. Hierbij wordt een vaardag beschikbaar gesteld door een bedrijf of organisatie, waardoor een bijzondere doelgroep een mooie dag op het water kan beleven. Veel bedrijven en overheden zorgden in de afgelopen jaren op deze wijze voor een vaardag van deze speciale doelgroepen, altijd onder begeleiding van één of meer bestuurders van de stichting. Met een eenvoudige catering bestaande uit lunchpakketten en frisdrankjes, beleefden velen de dag van hun leven. Hier houdt de stichting geen geld aan over, maar het onderschrijft wel een van haar doelstellingen: het schip is van ALLE Groningers. De jaarlijkse intocht van Sinterklaas behoort eveneens tot de ‘reguliere’ taken van de ‘Voorwaarts Voorwaarts’ als dienstverlening aan de Groningers. 

Tegelijkertijd lijkt de tijdgeest te zijn veranderd en blijkt er een verzadiging te zijn ontstaan in het realiseren van vaardagen voor het bedrijfsleven zelf, waardoor dit aantal dagen gestaag terugloopt. Dit lijkt enerzijds veroorzaakt te worden door de verzwakte economie in de afgelopen jaren, anderszins lijkt ook de interesse op het gebied van scheepvaart en/of vaardagen terug te lopen. 

Hoe nu verder 

Door een combinatie van deze laatste factoren staat het bestuur thans op een kruising en is de vraag ‘hoe nu verder’. Om het schip up-to-date te houden is zij na dertig jaar toe aan grootschalig onderhoud. Een voorlopige inspectie laat zien dat het schip voor langere tijd naar de werf moet om de noodzakelijke werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. De eerste raming van de werf levert een kostenpost op rond de EUR 100.000 voor de te verwachten werkzaamheden. Met een schip van 118 jaar oud blijft dit altijd een verrassing. Het geraamde bedrag staat nog los van de inkomstenderving wanneer het schip voor een langere periode (minimaal zes tot acht weken) niet zal kunnen varen in het seizoen. 

Met pijn in het hart heeft het bestuur deze feiten gewogen en vond er op maandag 20 maart jl. een ingelaste bestuursvergadering plaats waar ‘scheepsraad’ werd gehouden. Er werd geconstateerd dat de (nu al bekende) kosten voor noodzakelijke renovaties nooit zullen opwegen tegen de opbrengst van de exploitatie. In het kader van ‘good governance’ van ons bestuur, lijkt er daarmee geen andere keus te zijn, dan na dertig jaar het doek te laten vallen voor de exploitatie en behoud van het schip de ‘Voorwaarts Voorwaarts’. Deze beslissing doet ons allen pijn, na zoveel jaren van persoonlijke inzet door alle bestuurders. Het lijkt erop dat het economische tij het bestaan van dit schip heeft gekeerd. 

Intussen zijn alle betrokken subsidiënten, sponsoren, vrienden en oud-bestuurders deze week persoonlijk geïnformeerd over de huidige stand van zaken, middels een brief en/of in een persoonlijk gesprek. 

Wij zijn

Het ruim honderd jaar oude schip Voorwaarts Voorwaarts (anno 1899) ziet er van buiten origineel uit, maar is van binnen van alle moderne gemakken voorzien.
In het ruim bevinden zich een bar en er is een separaat kombuis, een volledig ingerichte keuken.

Van april tot oktober vaart het schip vanaf Lauwersoog, Zoutkamp, de Eemshaven en Delfzijl over het Lauwersmeer of de Waddenzee. U kunt, afhankelijk van het weer, kiezen voor diverse bestemmingen. Ook glijdt het schip met gemak via het Reitdiep vanuit de stad Groningen naar Zoutkamp. Na de tocht wordt u met een touringcar weer naar de stad teruggebracht.

In de periode oktober tot en met maart ligt de Voorwaarts Voorwaarts in Groningen aan het Hooge der Aa.
Gevaren wordt er niet, maar het schip dient dan als kleine zaal (tot maximaal 45 personen) voor vergaderingen, recepties en huwelijken, en af en toe is er muziek aan boord.
Binnen de stad Groningen geldt het schip als officiële trouwlocatie. Het schip is in de stadse periode per dagdeel te huur.


Voorwaarts Voorwaarts op Delfsail 2016

 

VAARVERSLAG 2015

Maart 2016

Het vaarseizoen 2015 heeft bij het Bestuur van onze Stichting helaas enkele blijvende negatieve herinneringen nagelaten. Een tweetal incidenten deed zich voor die een behoorlijke impact hebben gehad op het schip en op de algehele organisatie en operatie van onze Voorwaarts Voorwaarts.
Het seizoen startte met vervanging van de gehele toiletgroep aan boord. Oude afvoeren, afsluiters en tanks zijn verwijderd waarbij tot op de huid van het schip sloopwerk moest plaatsvinden. Een gigantische klus! Op de werf van Koninklijke Niestern Sander moesten zelfs nieuwe huidplaten aangebracht worden. Het resultaat bleek een moderne en fris ogende toiletvoorziening!
In de periode 7 t/m 10 mei 2015 vond het evenement ‘Hafengeburtstag’ in Hamburg plaats. De Gemeente Groningen was door de Stad Hamburg uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Een prachtig moment onze mooie stad en Provincie te presenteren aan onze Oosterburen. In het verlengde hiervan werden wij benaderd hierbij aanwezig te zijn. Alle uitnodigingen en permissies van de bevoegde instanties leken op orde en zo vertrok onze bemanning van Lauwersoog, via Cuxhaven over de rivier de Elbe naar Hamburg. In de haven van Cuxhaven, waar een tussenstop gemaakt werd, kwam ondergetekende ook zelf aan boord. Nadat onze papieren door de Duitse Wasserschutz Polizei geïnspecteerd en goedgekeurd waren, volgde een prachtige tocht over de Elbe.
Aangekomen in Hamburg bereikte ons een dag later het vervelende bericht dat we door Port State Control aan de ketting gelegd waren. Een en ander op instructie van de Nederlandse scheepvaartinspectie. Het schip mocht zich in de Haven niet verder verplaatsen. Voor ons de eerste ervaring met een dergelijke arrestatie. Maar dit moest direct opgelost worden. Dit was absolute noodzaak, onze Voorwaarts was immers door diverse bekende bedrijven geboekt voor dagtochten door de Haven. Wat volgde waren talloze telefoontjes met de Scheepvaartinspectie en andere autoriteiten. Uiteindelijk resulteerde deze afstemmingen in vrijgave van ons schip gedurende de ‘Hafengeburtstagen’.
De ‘Hafengeburtstagen’ als zodanig en de vaartochten door de Haven van Hamburg waren een bijzondere ervaring voor alle betrokkenen. Hamburg etaleerde zich als een sterspeler voor de mondiale container scheepvaart. Maar ook de grote reparatie dokken van Blohm & Voss mogen indrukwekkend genoemd worden, om maar niet te spreken over de gigantische cruise schepen van Aida die frequent deze haven aan doen.
Na afloop van dit evenement moest onderzocht worden hoe we met onze Voorwaarts terug moesten. Voor de terugreis naar Lauwersoog werd alleen permissie verstrekt dit met begeleiding van een sleepboot te doen vanaf Cuxhaven naar Nederlandse binnenwateren. Een zeer kostbare zaak waar de financiële middelen voor ontbraken.
Als bewijs van het zeer waardevolle netwerk van ons Bestuur, meldde Amasus Shipping zich. Zij brachten in nauwe samenwerking met Conquest Offshore uit Sliedrecht een grote ’barge’ (Conquest) met lading van Rotterdam naar Glückstadt, halverwege de Elbe. Nadat deze lading gelost zou zijn, was het plan onze Voorwaarts uit het water te tillen met de vaste kraan (1400 ton!) die op deze barge staat. Zo gezegd werd zo gedaan; de Voorwaarts Voorwaarts kwam enkele dagen later als transport op de Conquest aan in de Eemshaven. Wij zijn Amasus en Conquest Offshore nog immer erg dankbaar voor deze (onbetaalbare) ondersteuning.
SAIL Amsterdam: van 19 t/m 23 augustus 2015 was het schip present bij SAIL Amsterdam. Het bleek de meest succesvolle versie van SAIL te worden. Alles zat mee; nog nooit waren er zoveel Tall ships aanwezig in Amsterdam. Daarnaast was het voortreffelijk weer, waardoor de publieke belangstelling enorm was. Voorwaarts Voorwaarts was uitverkocht voor alle dagdelen, hetgeen onze Penningmeester Ruud Stuursma ook tevreden stemde.

Op de terugreis van Amsterdam naar Groningen sloeg in Leeuwarden echter het noodlot toe. Bij het passeren van de Noorderbrug bleven de stagen van het schip achter de geopende brug hangen. De gevolgen waren enorm. De bezaansmast kwam met donderend geweld naar beneden en landde achterop bij het stuurwiel. Daar stond schipper Jelle Reid de Jong, die gelukkig op tijd weg kon komen. Helaas kon hij niet voorkomen dat hij licht gewond werd door aanraking met de stalen stagen. Tevens brak het bovenste deel van de hoofdmast af en de boegspriet.
De materiele schade bleek groot, maar was gedekt onder onze verzekering. Eenmaal aangekomen in Groningen konden de gebroken masten, stagen en het nautische equipment van boord gehaald worden aan de kade van Machinefabriek Rusthoven en Familie Bot. Er kon weer gevaren worden. Een Voorwaarts Voorwaarts zonder masten kon helaas niet voorkomen dat een aantal relaties teleurgesteld moest worden, omdat zij niet met het schip konden zeilen.
Eind november was de schade gerepareerd en waren de nieuwe masten geplaatst. Wij danken onze bemanning en vrijwilligers voor hun enorme inzet bij deze grote klus. Tevens een woord van dank voor collega bestuurslid Martin Peper, die de volledige schade afhandeling voor zijn rekening genomen heeft.
De waarborg van onze continuïteit kunnen wij gelukkig realiseren via de blijvende steun van onze vaste partners: NNPC (hoofdsponsor), Provincie Groningen, Gemeente Groningen, Noorderpoort College, Hanze Hogeschool, Rabobank Stad en Midden Groningen en Freia. Nieuwe partners zijn aan deze lijst toegevoegd: Koninklijke Niestern Sander en Amasus Shipping, beiden gevestigd te Farmsum.
Sinds enkele seizoenen heeft ons schip tijdens de zomer een vaste ligplaats gevonden in de private haven van ‘Het Booze Wijf’ in Lauwersoog. Deze ligplaats wordt ons als sponsoring aangeboden, waarvoor wij zeer dankbaar zijn. Het grote voordeel is, dat de ligplaats goed bereikbaar is en voldoende parkeerplaatsen heeft. Maar ook de mogelijkheid biedt om op een mooie zomeravond nog na te genieten op het terras, met de faciliteiten van ‘Het Booze Wijf’
Gelukkig blijft ook de financiële steun van onze groep Vrienden groot. Wij zijn alle ondersteuners zeer dankbaar voor hun bijdrage, vooral met in achtneming van de druk die alle bedrijven kennen op (interne) budgetten. Graag heten we hierbij een aantal nieuwe Vrienden welkom!
Een blijvend succes blijken de zogenaamde ‘Public Affairs’ dagen. Deze worden met een groot enthousiasme afgenomen. Vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid die onze sponsoren kennen, krijgen deze doelgroepen een gratis vaardag aangeboden. In de afgelopen vier jaar heeft een groot en gevarieerd aantal kwetsbare mensen hiervan gebruik kunnen maken. Hierin wordt altijd samengewerkt met bestaande stichtingen of organisaties. Enige voorbeelden zijn o.a.:
- Instituut Guyot, kinderen met totale doofheid of slechthorend
- Jongeren met Syndroom van Down
- Cliënten van de stichting Novo
- Volwassenen met ernstige verstandelijke beperkingen
- Patiënten met uitbehandelde kanker
- Jonge Mantelzorgers
- (Pleeg)gezinnen die via Accare zijn geselecteerd

Met eenvoudige lunchpakketten hebben genoemde doelgroepen een geweldige beleving. Ons Bestuur ziet het als een maatschappelijke verplichting, zowel naar de Provincie als de stad Groningen, om haar eigen bewoners op deze manier te ondersteunen. Het spreekt voor zich, dat zonder voldoende steun van onze vaste partners en sponsoren, deze vaardagen nauwelijks meer – of in veel mindere mate –mogelijk zouden zijn. Het schip is van ALLE Groningers en wordt ook als zodanig herkend en ingezet.

Activiteiten voor 2016
Om ons schip blijvend onder de aandacht te houden continueren wij voor 2016 nieuwe en meer actieve bestemmingen en mogelijkheden voor het schip:
❖ Een optie is (gedeeltelijk) droogvallen op de Engelsmanplaat en daar de stilte en indrukwekkende ruimte van het wad te ervaren. In de Waddenzee zwemmen en één te zijn met deze prachtige natuur verbroedert en verstevigt uw relaties!
❖ Ook nieuw voor het komend seizoen zijn avondtochten vanuit Lauwersoog. Ervaar het Wad bij zonsondergang, beleef de vogels, de zeehonden en de donkere sterrenluchten. Tussen 23.00 en 23.30 bent u weer terug in de haven (of eerder indien gewenst);
❖ En natuurlijk zijn we present bij Delfsail 2016 als het bijzondere evenement wat eind juni 2016 op de agenda staat. Voor reserveringen voor dagdelen kunt u contact opnemen met : Jeannette Blijdorp – Jonker, bereikbaar via info@mayfieldconsulting.nl of telefonisch op het mobiele nummer 06-5432 5741. Er zijn nog enkele dagdelen beschikbaar op dit moment!

Start seizoen 2016
Voor onze Vrienden en relaties organiseren we jaarlijks de Vriendendag. Ook vorig jaar was deze Vriendendag heel geslaagd. Voor dit jaar staat deze gepland voor 16 april aanstaande en gaat de reis van de Stad Groningen over het Reitdiep naar Zoutkamp. Inmiddels heeft u de aankondiging reeds per email ontvangen. Bijzonderheden volgen.
Wij nodigen u graag uit met ons deze eerste vaardag van 2016 te beleven. De catering is weer in de vertrouwde handen van onze culinaire partner ’s Amuse uit Groningen! Zij zullen tevens de catering tijdens DelfSail 2016 voor u verzorgen.
Tot slot danken wij u allen als Bestuur nogmaals hartelijk voor uw steun en we hopen u op zaterdag 16 april a.s. te mogen ontmoeten op de “Vriendendag”!

Namens het gehele Bestuur van de Stichting Voorwaarts Voorwaarts anno 1899

Otto Torenbosch, voorzitter
Overige bestuursleden: Jeannette Blijdorp – Jonker, Ruud Stuursma, Martin Peper, Renate de Geus – Hirsching, Henk Eggens en Renate Westervaarder-Wubs
Het Groninger Vlaggenschip
VOORWAARTS VOORWAARTS

 


 

Delfsail 2016

De Voorwaarts Voorwaarts huren tijdens DelfSail 2016: 

30 juni t/m 3 juli 2016!

 

Natuurlijk is ons Groninger Vlaggenschip van de partij tijdens het evenement DelfSail 2016. Er zijn vier verschillende dagdelen mogelijk: Sail In (volgeboekt), avondarrangementen, middagarrangementen en de Sail Out. De boekingen lopen snel vol en nog enkele dagdelen zijn beschikbaar.

De middagarrangementen zijn van 12.00-17.00, de avondarrangementen van 19.00-24.00

De Sail Out vindt plaats op zondag 3 juli van 12.00-17.00

Maximale bezetting qua gasten is 45 personen, minimum 35

 

 Aanvraag via: info@mayfieldconsulting.nl

 


 

 


WINTERWELVAART 2015, we zijn er bij!

 

Winterwelvaart: belangrijke trekpleister Groninger binnenstad komt er weer aan

Het evenement Winterwelvaart is komende maand december een van de belangrijkste trekpleisters van de Groninger binnenstad. Zeker nu een aantal andere activiteiten, zoals een ijsbaan, dit jaar niet door gaan is het prachtig dat de binnenstad met “Winterwelvaart” niet alleen een groeiend, maar ook een zeer origineel evenement heeft. (Foto: Niels Knelis Meijer).

Het programma van het warme, stoere en sfeervolle winterevenement WinterWelVaart is compleet en is te vinden op winterwelvaart.nl en in de programmakrant die vanaf dit weekend in de provincie Groningen wordt verspreid.

 

WinterWelVaart is er voor een breed publiek en wil op een laagdrempelige manier de maritieme geschiedenis van de stad en provincie levend houden.

 

Dit jaar is het evenement niet alleen te bezoeken in Groningen, maar meren de historische schepen ook aan in Appingedam (12 december) en Zoutkamp (12 en 13 december), met - net als in Groningen - aan boord een uitgebreid muziek-, theater- en kunstprogramma en een gezellige markt op de kade. Op alle locaties is het evenement gratis toegankelijk.

 


 

 

 

 

 

Leuk

image description

Vaktaal


Afvallen: het schip draait van de windrichting weg

Bakboord: vanaf het roer naar voren gezien, de linkerzijde

Fok: het zeil op het voordek tussen de mast en de boeg van het schip, ook wel de motor van het schip genoemd
 
Gijpen: met de achterzijde van het schip door de wind draaien
 
Kluiver: een zeil bevestigd aan de boegspriet van het schip.
 
Boegspriet: een lange boom aan de voorzijde van het schip met  meestal een vangnet eronder bevestigd
 
Overstag: integenstelling tot gijpen met de voorzijde van het schip door de wind draaien.
 
Schoot: een touw meestal met twee katrollen bevestigd aan de lage hoek van het zeil, hiermee kun je het zeil naar het schip toe trekken of laten uit waaien (vieren)
 
Stuurboord: vanaf het roer (achterzijde schip) naar voren gezien, de rechterzijde.
 
Zwaard: een houten vleugel aan weerszijde van het schip. Deze neergelaten diep onder water zorgt ervoor dat het schip Voorwaarts gaat ipv. Zijwaarts. Deze is in diepte instelbaar waardoor je goed in ondiepe wateren kunt varen. In tegen stelling tot een vaste kiel.